1) Mantra Rajapatha Stotram (Tamil)2) Maha Mrithyunjaya Stotram (Tamil)3) Raghavendra Stuthi 4) Sriman Narayaneeyam Complete (Tamil)5) Swami Desika's Stotra Mala (Sanskrit,Tamil,English)


Stotram in PDF file format.

http://www.srivaishnavam.com/stotras/stotras.htm

Daya shatakam Nyasa dashakam   Hayagriiva Stotram    Dasaavataara Stotram Sudarshanashtakam
Gopala Vimsati    Bhagavadyana Sopanam  ShoDashaayudha Stotram    Goda Stuti Yatiraja Saptati    
Vairaagya panchakam       shrii abhiitistvam  Raghuveera Gadyam    Garuda dandakam Kaamaasikashtakam 
Shrii aShTabhujaaShTakam     Vegasetu stotram Parmartha stuti    Varadaraja panchAshat     Dehaliisa stutiH
nyAsa tilakam BhU stutiH    nyAsa vimshati   sharaNaagati diipika Devanaayaka panchaashat
achchuta shatakam(achchuya sayayam) Sristuti Garuda panchashat ....

  

6) Hanuman Chalisa (English with meaning)